Conference

Article
การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากต้นกระถินยักษ์สายพันธ์ มก.5/7 ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni3P/HZSM-5 และ Cu-ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162785122)
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-