โครงการย่อยที่ 3: การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแม่พันธุ์ส้มปลอดโรคสำหรับพื้นที่สูง

Publish Year National Conference 2
2017 inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศดานันท์ จุลแดง, inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, "การเปรียบเทียบการสกัดอาร์เอ็นเอสองวิธีเพื่อใช้ในการตรวจการแสดงของยีนด้วยเทคนิค RT-PCR จากพืชตระกูลส้ม", The 2nd National and International Conference Creative Multi-disciplinary Studies for Sustainable Development (NCMSD & ICMSD 2017), 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, exมาริษา สุขปานแก้ว, exบุญเตือน เล่าเปี่ยม, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการย่อยที่ 3: การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแม่พันธุ์ส้มปลอดโรคสำหรับพื้นที่สูง", ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2560, 12 กันยายน 2017, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย