การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์เส้นใยเซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

  • ชุดโครงการ

  • 2559 (2559-2560)

  • inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

  • inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี