จัดจ้างวิจัยสาธิตการฟื้นฟูและปรับปรุงโครงสร้างระบบนิเวศป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช