ผลของการทำแห้งเชื้อจุลินทรีย์โดยวิธี spray dry และ freeze dry ต่อการอยู่รอดของเชื้อ