จ้างจัดทำชุดข้อมูลคลังตัวอย่างแท่งหินเจาะให้อยู่ในข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์