การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากข้าว

  • ผู้ประกอบการ (คุณอรณัฐ สุวรรณบริสุทธิ์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

  • inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี