อิทธิพลของsepiolite และ silica ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียรเชิงความร้อนของ NR/EPDM