โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยของท้องถิ่น: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลาง

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะการคงอยู่ของชุมชนและบ้านเรือนพื้นถิ่นที่มีลักษณะไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการระดับชาติ “สถาปัตย์กระบวนทัศน์” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “สถาปัตย์ปาฐะ” พ.ศ. 2560, 10 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย