การยืดอายุการเก็บรักษาแผ่นแป้งโรตีสายไหม

  • ผู้ประกอบการ (คุณภทริตา ธารีสืบ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

  • inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี