วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year National Journal 3
2019 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "ชนชั้นกลางในเมืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาพื้นที่ชานเมืองตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 167-186
2019 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "จากชุมชนชานเมืองสู่ความเป็นเมืองทุนนิยม กรณีศึกษา พื้นที่นนทบุรี", วารสารมานุษยวิทยา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 149-190
2018 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, "วัฒนธรรมเมืองในพื้นที่ชายขอบของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารไทยศึกษา ฉบับที่ ๒ กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑, หน้า 61 – 95. , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 61-95