การกำจัด NOx ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn/Al-MCM-41

Publish Year International Journal 2
2019 exThidarat Imyen, exWanwisa Limphirat, exGu?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Roles of ZnO in Cu/core-shell Al-MCM-41 for NO reduction by selective catalytic reduction with NH3: the effects of metal loading and Cu/ZnO ratio", ACS Omega, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1077-1085
2016 exThidarat Imyen, exNevzat Yigit, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoelia Barrab?s, exKarin F?ttinger, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Characterization of Cu-Zn/core-shell Al-MCM-41 as a Catalyst for Reduction of NO: Effect of Zn Promoter", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 55, ฉบับที่ 51, ธันวาคม 2016, หน้า 13050-13061
Publish Year International Conference 1
2017 exThidarat Imyen, exNevzat Yigit, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoelia Barrab?s, exKarin F?ttinger, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "NO Reduction using Cu-Zn/Core-Shell Structured Al-MCM-41 Catalyst: The Promotional Effect of Zn", Proceedings in The 6th Burapha University International Conference 2017, August 3-4, 2017, Pattaya, THAILAND, 3 - 4 สิงหาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย