ปัจจัยพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 177-190