โครงการพัฒนาซอฟแวร์และความสามารถคณะผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณาของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน