การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัย Landscape Ecological Planning Lab