เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN)

Publish Year National Journal 1
2016 exจตุรเทพ โควินทวงศ์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Indicator Development for Evaluating Wildlife Tourism Management in Thai National Parks", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 100-110
Publish Year International Conference 1
2016 exนางสาวสุภาวินี ทรงพรวานิชย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาปัจจัยชีวัดการดำเนินงานในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประเทศไทย", The International Conference o nMonitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV8), 26 - 30 กันยายน 2016, NoviSad เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
Publish Year National Conference 3
2016 exนส. ภรณ์ทิพย์ สุนทรสวัสดิ์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อการสื่อความหมายธรรมชาติที่ดำเนินการโดยผู้นำเที่ยวท้องถิ่นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย การท่องเที่ยววิถีไทยทำอย่างไรให้ STRONG ครั้งที่ 4, 8 กรกฎาคม 2016, มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exนายกรวิทย์ เทพนีรมิตร, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4, 8 กรกฎาคม 2016, มหาสารคาม ประเทศไทย
2016 exภัทรวดี จินดารักษ์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสันต์ เกตุปรานีต, "การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ตำบลบางกะเจ้าและตา บลบางน้า ผึ้ง อา เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย