Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย การท่องเที่ยววิถีไทยทำอย่างไรให้ STRONG ครั้งที่ 4
ชาติ
8 กรกฎาคม 2016
มหาสารคาม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ,15 ก.ค. 2017 - 15 ก.ค. 2017