Conference

Article
ความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อการสื่อความหมายธรรมชาติที่ดำเนินการโดยผู้นำเที่ยวท้องถิ่นในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย การท่องเที่ยววิถีไทยทำอย่างไรให้ STRONG ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
8 กรกฎาคม 2016
Location
มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ,15 ก.ค. 2017 - 15 ก.ค. 2017