การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพสำหรับการผลิตสัตว์ปีกของผู้ประกอบการธุระกิจขนาดย่อม ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน