แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Education System of Thailand", 6th International Conference on Advanced Developments in Science,Engineering, Technology, Management, Education, Humanities and Social Sciences , 2 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย