อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ จังหวัดนครพนม