ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน

Publish Year National Conference 1
2016 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน“, 17 มิถุนายน 2016, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)