กระบวนการผลิตน้ำตาลจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยโดยใช้เอนไซม์จากเชื้อ Trichoderma sp.ด้วยเทคนิค solid state fermentation เพื่อผลิตไบโอเอทานอล