การควบคุมโรคของพืชผักตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อราในดินและราน้ำค้างโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฎิปักษ์