เนื้อไก่ปรุงรสอบแห้งพร้อมบริโภค

  • ผู้ประกอบการ (นายตะลันต์ ชาญประเทศ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์