การสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพรายการโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.