โครงการจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมเพิ่มเติม (ต่อเนื่องจากโครงการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ และการจัดทำเอกสารประกวดราคาขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณ์)