ผลกระทบของคุณลักษณะของงาน การบริหารอารมณ์ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Publish Year National Conference 1
2015 exกชามาส ยิ้มเมือง, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของคุณลักษณะของงาน การบริหารอารมณ์ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย