การวิเคราะห์การโก่งเดาะโดยไฟไนต์เอลิเมนต์ไร้เชิงเส้นของคานตัดประกอบที่มีช่องเปิด (Cellular Beam)

Publish Year National Conference 1
2015 exPhattaraphong Ponsorn, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Study of Finite Element Analysis Type to the Nonlinear Buckling Behavior of Cellular Beams", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย