การจัดการความรู้ปริมาณความต้องการใช้ยางธรรมชาติในอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ

Publish Year International Journal 1
2016 exPran Hanthanon, exThiti Kaisone, ex Chanon Wiphanurat, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Knowledge Management of Net Requirements in Using Natural Rubber in Thai Rubber Industry to Support the Increase in Using Natural Rubber within Thailand", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 851, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 117-121
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exPran Hanthanon, exThiti Kaisone, exChanon Wiphanurat, "The Knowledge Management of Net Requirements in Using Natural Rubber in Thai Rubber Industry to Support the Increase in Using Natural Rubber within Thailand", the International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2016), 20 - 22 พฤษภาคม 2016, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี