การประเมินค่าดัชนีพลังชะล้างพังทลายของฝนในประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2015 exนฤดล โพธิ์เวียง, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าดัชนีพลังชะล้างพังทลายของฝนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2558, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย