การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการของโพลยาผสมผสานแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอู่ทอง