การจัดการความเสี่ยงทางศัตรูพืช ที่เกิดจากปัจจัยการผลิตและระบบการผลิต เพื่อสนับสนุนระบบความมั่นคงทางอาหาร

Publish Year National Journal 3
2017 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิื์ เขียวมณี, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะม่วงและพริกหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้นํ้ามันหอมระเหยอบเชยและสารสกัดสมุนไพรผสมจากธรรมชาติ", ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 93-96
2017 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exอมิรูดีนอัคมัด เฟาซี่, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, "การชะลอการเกิดโรคขั้วผลเน่าในผลกล้วยโดยการรมด้วยนํ้ามันกานพลูในสภาพตู้บ่ม", ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 105-108
2015 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 339-342
Publish Year National Conference 3
2018 exญาณิศา แก้วบังวัน, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารผสมท่ีใช้ร่วมกับวัสดุปลูกที่มีต่อเชื้อราราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก", การประชุมทางวิชาการครัง้ท่ี56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกนกกร นาคอ้น, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองต่อสารเคมีกำจัดโรคพืชของเชื้อรา Trichoderma spp . ท่ีแยกได้จากพื้นที่ปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exอมิรูดีนอัคมัด เฟาซี่, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, "การชะลอการเกิดโรคขั้วผลเน่าในผลกล้วยโดยการรมด้วยน้ำมันกานพลูในสภาพตู้บ่ม", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย