การพัฒนาการปฏิบัติการสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในการบูรณาการวัดและประเมินผลการรู้วิทยาศาสตร์ตามแนว PISA ในห้องเรียนด้วยการวิจัยปฏิบัติการ

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, exNoriyuki Inoue, exSandy Buczynski, "Enhancing Pre-service Teachers’ Reflective Quality on Inquiry-based Teaching Through a Community of Practice", Science Education International, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 367-378