การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GIS Based Monitoring Tool to Analyze Inland Waterway Accidents in Thailand", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1034-1044
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Severity of Marine Accidents in Thailand", The 7th regional symposium on infrastructure development, 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย