ความต้องการสวัสดิการของกลุ่มแรงงานฝีมือผลงานผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ กรณีศึกษา: โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี