โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สู่ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณาวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ปี 2557 ระยะที่ 2 (ปีที่ 2)