โครงการวิจัยประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฝายชะลอน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด