การเปรียบเทียบปัจจัยผลักดันการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในระดับประเทศและระดับรายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Push Factors of Sectoral Outward FDI", SIBR 2016 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH , 24 กันยายน 2016, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2016 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Push Factors of Outward FDI: Country Level", Munich 2016: Int'l Conference for Academic Disciplines , 21 - 24 มิถุนายน 2016, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี