ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเกษตรกร