การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทคำตี่กับภาษาไทยถิ่นอีสาน

Publish Year National Journal 2
2019 inดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์, "คำประสมและหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /-k/ ในภาษาไตคำตี่และภาษาไทยพวน", วิวิธวรรณสาร, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 63-80
2017 inดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์, "ระบบเสียงภาษาไตคำตี่", วารสารรมยสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 31-50