การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ Puff Stick ตรา Khun Toy