โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟฟิกสำหรับภาคการเกษตร

  • ผู้ประกอบการ (นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชร์สอง)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

  • inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์