การสร้างข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพของการปลูกป่าเชิงนิเวศ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2556