การประเมินฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมของถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเน้นด้านความสามารถการย่อยสลาย การแตกตัว และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ