พัฒนาหลักสูตรแกนกลางเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์