การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ

Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Salt, Blood Concentration and Cooking Temperature on the Quality of Edible Blood Gel", 2015 2nd International Conference on Chemical and Food Engineering (ICCFE 2015) , 6 - 7 เมษายน 2015, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2020 inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรีชญา รุ่งวิกรัยกานต์, inนายณัฐพงษ์ ปานขาว, "การพัฒนาสูตรอาหารโปรไบโอติกสำหรับปลานิล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17 , 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย