กิจกรรมการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ด้วยสารสกัดจากยอ

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลลักษณ์ คลังศิริ, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากยอในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 357-360
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทิญา หนูเอียด, "กิจกรรมการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากยอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลลักษณ์ คลังศิริ, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากยอในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8 , 21 - 22 กรกฎาคม 2014, เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)