การประยุกต์ใช้ชุดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านโปรแกรมโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.พัชรา วาณิชวศิน, รองศาสตราจารย์, "การใช้ชุดกิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านโปรแกรมโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICLC 2013: The Fifth International Conference on Language and Communication, 12 - 13 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย