โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานสู่ชุมชน

  • งบอุดหนุนบริการวิชาการภายใต้โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557

  • inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์

  • inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานโดยผสมทราย", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 67-73
Publish Year National Conference 3
2018 inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, exอรุณวดี สังข์วรรณ, "สมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานที่เคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิว", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานจากผู้ผลิตในภูมิภาคตะวันตก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exปวีณวัช ยอดดำเนิน, inดร.กมล อมรฟ้า, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เถ้าชานอ้อยในการผลิตบล็อกประสาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย