ผลของการสอนกลวิธี QAR ด้วยการสอบผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการสอนภาษาแบบเน้นศัพท์: จุดเน้นที่วงจรการรู้าคำศัพท์", การประชุมวิชาการประจำปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2558, 26 - 27 มีนาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย